آغاز   

به خانه من اگر آمدی ای مهربان برای من چراغ بياور و دريچه ای که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم....

سلام...

لينک