هر حادثه ای به نظر من يه عملگره که تو فقط بعضی از متغير هاشو تعيين می کنی

ولی نتيجه يه عملگر به تمام متغير هاش وابسته است

اختيار يعنی همين

می توان اميد داشت به سهم بيشتری از حادثه....

لينک