کسانی که نمی توانند خود را مديريت کنند ناچار به اطاعت از ديگران هستند

لينک