چشم گشودنت هر روز صبح ؛ مثل ياد آوری تمام خوبيهاست وقتی چشمم را بروی تمام بديها گشوده ام.

هميشه روزنه اميدی هست ....

لينک