از کوته فکريمه که وقتی دلم گرفته بايد برم خريد؟!

خوب باشه به درک از بلندی فکرم ميگذرم ولی از خريد نه...

لينک