تاريک ترين ساعات شب؛ ساعت قبل از طلوع است...

پ.ن. بديش اينه که هميشه بعد از طلوع می فهميم که اون ساعت قبل از طلوع بوده

 

لينک