عادت را می شناسی!

بودنش را حس نمی کنی

 و نبودنش را تاب نمی آوری

ياريم کن...

می خواهم شادی حضورت بارها عظيم تر از اندوه نبودنت باشد

عادت هرگز تفسيری از تو نبوده است...

لينک