يعنی منم وقتی نوزاد بودم همينقدر ۱ معصوم و دوست داشتنی بودم؟

۱:منظورم به اندازه بچه برادرمه.

لينک