اين همه لباس؛ اين همه کتاب؛ اين همه ظرف

 اين همه وسايلو چی کار کنم!!!!! 

لينک