همبازی کوچه های بن بست؛

کاش می دانستی اندوه من از مرگ تو تنها  از اندوه توست از زندگی و نه دلتنگی های خودخواهانه کودکی مان.

 کاش می دانستی تمام آنها که محبتشان را از تو دريغ کرده بودند امروز از اندوه خويش حتی شرمنده اند و از شرم خود  اندوهناک...

 کاش می دانستم چند روز بود که ديگر اميدی به فردا نداشتی ؛ که ديگر تصميمی نگرفته بودی؛ و ديگر رويای خوشبختی نمی ديدی!

کاش می دانستم چند روز بود که انتظار مرگ را می کشيدی....

 

 

 

لينک