شب قدری چنين عزيز و شريف                     با تو تا روز خفتنم هوس است

لينک