اون  همه لباس؛ اون همه کتاب؛ اون همه ظرف

همشون جمع شده و از نو پخش شدن...

لينک