اگه من دارای اختيار کامل راجع به زندگيم هستم و من تعيين کننده هستم

پس تکليف کسانيکه زندگی من قسمتی از زندگی اونهاست چی ميشه؟

پس هر کس در اختيار سهمی داره...

لينک