چند تا راه جلوی پات هست:

۱- همه چيزو سفيد ببينی و منتظر لکه های سياه هم نباشی

۲- همه چيزو سفيد ببينی و منتظر لکه های سياه  باشی

۳- همه چيزو سياه  ببينی و منتظر لکه های سفيد هم باشی

۴- همه چيزو سیاه ببينی و خلاص

لينک