انسان ماحصل آنچه دارد نيست؛

بلکه مجموع آن چيزهايی است  که هنوز ندارد ؛ که ممکن است داشته باشد... 

لينک