کسی که خودش حق خودشو زير پا ميذاره؛ ديگران هم خيلی کار بجايی ميکنن حقی براش قائل نشن

 *

 *

 *

 کسی که خودش خودشو دوست نداره ؛ ديگران هم به زودی می فهمن نبايد دوستش داشته باشن

 *

 *

 *

 اگه به خاطر نداشتن ديگرا ن تنها باشی خيلی بهتر از اينه که بخاطر نداشتن خودت تنها باشی

 *

 *

 *

 آدم ظلم ديگران رو در حق خودش راحتتر ميتونه فراموش کنه تا ظلم خودش رو در حق خودش... 

لينک