تاريخ هرگز ما را کاملا به عقب باز نمی گرداند

                                                                                  کانت

لينک