بعد از تو با من چه کنم... با من بی پناه من

کجای شب پنهان شوم ...

کجای اين عاشق شکن....

لينک