ای ول ايتاليان ! حق آرژانتينو گرفت ولی خداييش دلم برای آلمانيها خيلی سوخت  

بخصوص کلينزمن

لينک