من به بيماری خودآزاری مزمن دچارم:

همه کارهامو هميشه ميذارم آخرين لحظه انجام ميدم

اين خيلی مهم نيست مهم اينه که در تمام مدتی که دارم کارامو انجام نميدم فکر

 منحوس کارهايی که بايد انجام بدم و نميدم  مثل خوره وجودمو می خوره

حتما مريضم که اينجوری خودمو آزار ميدم اونم نه يکبار بلکه برای بارهای بار! 

لينک