خدا نامی است که به آن تلفيق ناممکن صفاتی اطلاق می شود که ما بيش از هر

چيز دوست داريم صاحب آنها باشيم

ژان پل سارتر      

لينک