شعور يک گياه در وسط زمستان

از تابستان گذشته نمی آيد

از بهاری می آيد که فرا می رسد

گياه به روزهای رفته نمی انديشد

به روزهايی می انديشد که می آيد... 

لينک