از سوسک

از پروژه جواب نداده

از صاب خونه خسیس

از آدم خنگی که توی مغزش هکتارها گوجه کاشتن

از بیدار شدن صبح

از کار تکراری

از گرما

از error

از اعتماد بنفس بیجا

از بی اعتماد بنفسی

از ...

نصف بیشتر دنیا 

متنفرم 

لينک