برای نجات نوع بشر امیدی نیست اما برای تک تک افراد بشر شا ید....

لينک