دوست داشتن یک آدم جذاب و کامل و با ظرافت کار مشکلی نیست .

چنین عشقی چیزی نیست جز عکس العمل ناچیزی که خود به خود در مقابل زیبایی

 - که خود اتفاقی است - پدیدار می شود.

اما عشق واقعی دقیقا می خواهد از موجودی ناکامل محبوبی را بیافریند که بیشتر

وجودی انسانی است تا وجودی نا کامل.

                                        

                                                                     

لينک