تو مهر مي‌ورزي، شادي، زنده‌اي، و يا غمگين،


و من در همه‌ي اينها سهمي دارم،


چون تو را دوست دارم...

سنت‌اگزوپه‌ري

لينک