آدمها به هر حال مدافع منافع خودشون هستند:

یا منافعشون با منافع دیگران ضدیت داره که بهشون می گیم: خودخواه

یا منافعشون با منافع دیگران برخورد خاصی نداره که بهشون می گیم: معمولی

یا منافعشون در راستای منافع دیگرانه که بهشون می گیم: فداکار

حالا ازسه دسته بالا کدوم خودخواه ترند؟

لينک