نگاهم که میکنی.... شکل می بندم

صدایم که میکنی.... نامم را می آموزم

در آغوشم که میگیری.... جهان را در می یابم

دوستم که میداری....از نو زاده می شوم 

                                                   در همیشه ای از تکرار:

                                                                             نگاهت     صدایت    و     آغوشت   

لينک