حماقت آموختنی نیست

که اگر بود می توانستم احمقی باشم و به واسطه حماقتم خوشبخت!

پ.ن. البته نه که اصلا احمق نباشم . ولی میزانش اونقدر نیست که برای خوشبختی کفایت کنه!

لينک