از خودم که میگذرم

 به تو می رسم

 و این تازه آغاز راه است

لينک