کلاس چهارم دبستان که بودم یه معلم داشتم که خیلی بلند قد بود یعنی من اینطور  فکر

می کردم . چند وقت پیش توی یه مغازه دیدمش عین خودش بوی قیافه اش؛ صداش؛ لحن حرف

 زدنش؛ فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت قدش خیلی کوتاه بود!

خلاصه دل به دریا زدم و رفتم جلو و بهش سلام کردم. خودش بود حتی منو شناخت

(از بسکه شاگرد نابغه ای بودم!)

 فقط قدش!!!

...فهمیدم که من چقدر کوچولو بودم که این آدم قد کوتاه به نظرم اینقدر قد بلند می اومده...

و  از این انشا نتیجه می گیریم که ما چقدر کوچک بوده ایم 

لينک