من هیچ وقت نا امید نمی شم

چون تحملشو ندارم یا شاید جرأ تشو

لينک