سوال این است که آیا انسان جرأت روبرو شدن با حقیقت را دارد؟ جرأت جدا شدن از محیط امنی

که برایش ساخته اند و در آن بزرگ شده را دارد؟

آدم می تواند در کشوری دیگر تا مقطع دکترای فیزیک اتمی پیش برود اما از محیط امن و باورهای

 سنتی خود  جدا نشود. در عین حال می تواند بدون رفتن به کمبریج و اکسفورد جرأت داشته

 باشد که در معنای زندگی اش شک کند و به شکافهای زندگی برگردد .

                                                                                                مراد فرهادپور

لينک