آدمهای معمولی؛ زندگی های معمولی؛ ناراحتی های کوچیک ؛ شادی های کوچیک

آدمهای خاص؛ زندگی های خاص؛ ناراحتی های بزرگ؛  شادی های بزرگ...

آدمهایی که فکر میکنن خاصند ؛ زندگی های معمولی؛ ناراحتی های بزرگ ؛ شادی های دست

نیافتنی...

لينک