چرا زندگی از فرسنگها سقوط کرده روی سینه ام که اینقدر بی تابم و به سکون دچار؟

چرا حرفهایم تکراریند و من هنوز نگفته ام شان؟

چرا می ترسم با خودم تنها باشم؟

چرا هر چه از خودم فرار می کنم گم نمی شوم؟

چرا هر چه می دوم باز جا می مانم از خودم؟

چرا اینقدر دلم گرفته از خودم ؟

چرا؟...

لينک