لذت طبیعی هر شکل و رنگی به نسبت تکرار آن  در سرگذشت انسان است.

اگر معنی زیبا را از قورباغه ای بپرسی جواب خواهد داد : ( ماده او آنکه در سر کوچکش دو چشم

بزرگ برجسته دارد و دارای دهن پهن گشاد و شکم زرد و پشت قهوه ایست)

                                                                                                ((لذات فلسفه))

لينک