خودت را میان روزها گم می کنی

میان رابطه های کور و بی معنی

میان لحظه های ساده و تکراری

در گوشه انتظار دم کشیدن چای و چرت صبحگاهی

در لذت خرید در خیابانهای شلوغ شهر

در خستگی ظرفهای شب مانده

در ...

خودت را گم می کنی

تا یادت برود

 چقدر تنهایی...

لينک