وقتی بیکاری  نوشتنت نمی آد

وقتی سگ تا کار ریخته سرت نوشتنت میاد بد جوری... و مسلما نمی تونی بنویسی...

پس همچنان

لينک