با هزار تا شوق و ذوق میگم: بیا با هم بریم ولیعصر قدم بزنیم؛ کتاب ببینیم ( آخه اونجا یه کتاب

فروشی خیلی خوب داره) همو نجا هم یه چیزی می خوریم.

میگه: باشه. تو بی خیال شو؛ من برات حلیم می خرم!

پ.ن. یعنی من اینقدر شکمو ام؟

لينک