گفتم: بریم پاساژقائم یه دور بزنیم.

گفت: جمعه ها تعطیله. یادته یه بار رفتیم خیت شدیم؟

گفتم: نه یادم نیست. کی بود؟

گفت: قبل از آشنایی مون...

لينک