دارم به یک سفر خیلی خیلی خیلی پر استرس میرم

 برام دعا کنین

لينک