من هميشه به کسانی که دوستشان دارم فکر نمی کنم

ولی ادعا می کنم حتی وقتی که به آنان فکر نمی کنم دوستشان دارم

                         

                                                                                                                   کامو

لينک