هر کجای زمین را بکنی گنجی خواهی یافت

اگر تنها با ایمان یک کشاورز زمین را بکنی

لينک