واقعیها بصورت دایره هستند ما خطوط راست را می بینیم...

پ.ن. اولا: از خودم نیست خوب!

       دوما: يعنی وقتی مجبور باشی از فاصله خاصی با واقعيت مواجه بشی و نتونی

 احاطه کامل به اون داشته باشی (که این معمولا به خاطر محدوديتهای زمانی و فکری و...اتفاق

 می افته) تصورت از واقعيت مثل تصوريه که از يه دايره با شعاع بزرگ داری وقتی در فاصله کمی

 از اون ايستادي   

       سوما: حالم بده. می خواستم غر غر کنم حالشو نداشتم     

      چهارما:(( دوما ))رو بعد از مشاهده سه کامنت اول اضافه کردم  

  

                                                                                       

لينک