این روزها

دلم می خواهد کنار بخاری بنشینم و کتاب بخوانم

دلم می خواهد در خیابانهای شلوغ شهر خرید کنم

دلم می خواهد در میدان انقلاب کتاب ببینم و کتاب ببینم و کتاب ببینم

سخن کوتاه:

دلم می خواهد زودتر دفاع کنم از این پایان نامه لعنتی

لينک