خدا نامی است که به آن تلفيق ناممکن صفاتی اطلاق می شود که ما بيش از هر

چيز دوست داريم صاحب آنها باشيم

ژان پل سارتر      

/ 3 نظر / 3 بازدید
میو

نفهميدم چی شد. راستی من کی دعوا کردم که دفعه دومم باشه

خودش

ملغمه بی قانون مطلقهای متناهی!!

ماهی

ميو: آفرين دختر خوب که دعوا نمی کنی!!