بعدش هیچی

دیروز که رفته بودم فروشگاه برای شام خرید کنم برای خودم یک گلدان گل خریدم. منظورم از آنهاست که باید بگذاری شان پشت پنجره و آبشان بدهی. گذاشتمش پشت پنجره آشپزخانه. یک گلدان دیگر هم داشتیم آن را هم گذاشتم کنارش. اینجوری بیشتر می بینمشان و یادم می ماند آبشان بدهم. اولین گلدانی که توانسته بود بیش از یکسال در کنار من سوروایو کند در سفر دو هفته ایم خشک شد. چند روز پیش بالاخره خشک شدنش را پذیرفتم و انداختمش توی سطل آشغال.

/ 2 نظر / 10 بازدید
ریحانه

به بعضی ها نشونش بده که فکر نکنن تو خونه گلدون ندارین