آدمهای معمولی؛ زندگی های معمولی؛ ناراحتی های کوچیک ؛ شادی های کوچیک

آدمهای خاص؛ زندگی های خاص؛ ناراحتی های بزرگ؛  شادی های بزرگ...

آدمهایی که فکر میکنن خاصند ؛ زندگی های معمولی؛ ناراحتی های بزرگ ؛ شادی های دست

نیافتنی...

/ 9 نظر / 3 بازدید
کاکتوس

خاص ؟ معمولی ؟ .... معمولی بودن خاصه ؟ خاص بودن پول داريه ؟ معمولی بودن بی پوليه ؟ اينا چی هستن ؟ خاص . معمولی . خاص . معمولی ... ( اميدوارم منظورمو فهميده باشی )

ماهی

خيلی با حال بود. و من هنوز دارم سعی می کنم از دسته سوم بیام اول. حتی معمولی بودن هم سخته باور کن. (نمی دونم چرا فکر کردم معمولی بودن بايد آسون باشه )

Aries Pisces

دقيقا چيزی که بارها و بارها شاهدش بودم. موفق باشی.

گلنار

خدا رو شکر من يکی که آمآآآآآآآآآآ معموليم.

عطيه

منم فکر ميکنم که يه آدم معمولی هستم... با اين تفاوت که گاهی هم با ناراحتی ها و شاديهای بزرگ هم رو به رو می شم

مهگل

آن که در انتخاب میان مرگ و آزادی فهمید حق انتخاب ندارد انتخاب هایش را می فروشم یکی یک بوسه شاید باز یافتم آن دو لب عاشق که در لذت شیری رنگ عشق کودکی ام را کشت

میو

ولی من جزء هيچکدوم نيستم. بايد گروه چهارمی هم باشه.