از کوته فکريمه که وقتی دلم گرفته بايد برم خريد؟!

خوب باشه به درک از بلندی فکرم ميگذرم ولی از خريد نه...

/ 1 نظر / 3 بازدید
خودش

يه چيزی هم برا من بخر! خوردنی باشه!!!